EKONOMIKA PODNIKU

Controllingový postup

Manažerská výsledovka

Účetnictví a počítače

Vnitřní výnosové procento

Úvod do auditu

Zákonná úprava auditu

Strategický controlling

Operativní controlling

Metody nákladových funkcí

Kontrola strategických předpokladů pro vyjasnění strategie

Aplikace Balanced Scorecard do podnikové praxe

Podniková ekonomika a její faktory

Hospodárnost, účinnost, efektivnost

Kalkulace a jejich základní pojmy

Stanovení výsledků hospodaření

Základní metody finanční analýzy

Majetková výstavba podniků

Základní znalosti v oblasti zásob

Druhy financování podniku

Hodnocení investic, výnosnosti a splacení

Predikční modely

Klasifikace investic

Akcie

DuPont

Úvod do controllingu

Reporting

Finanční analýza

Dynamický Balanced Scorecard

Účetní a třetí tisíciletí

Alokační fáze

Účetnictví jako důkaz

Interní audit

Auditorské postupy

Controller

Nákladové funkce

Balanced Scorecard

Průnik strategie a metodiky Balanced Scorecard

Právní formy podnikání v ČR

Typologie podniku

Základní metody finanční analýzy

Podnik a podnikové okolí

Devizový trh

Obchodní přirážka, marže a rabat

Bod zvratu

Oceňování podniku

Plánovaní investic do dlouhodobého majetku

Kapitálová výstavba podniku

Čistá současná hodnota

Informační podpora controllingu

Poměrové ukazatele finanční analýzy