PROJEKT EDULAM

Tento studijní portál vznikl na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. díky projektu EDULAM.

Název: Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci (Quality Improvement of Education with Regards to Labour Market Requirements, Digitization and Internationalisation)

Doba řešení: 1. 8. 2017–31. 7. 2020
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341

Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání a zlepšit uplatnitelnost studentů na trhu práce, přinášet studentům nové znalosti, impulsy a inspirace. V rámci projektu inovujeme bakalářský studijní program Ekonomika a management tak, aby co nejvíce odrážel náměty a požadavky z firem. Projekt reflektuje potřeby zaměstnavatelů a mezinárodního prostředí a rozvíjí u studentů dovednosti relevantní pro trh práce.

Závěrečné výstupy projektu – příspěvky k wokshopu „Vzdělávání pro trh práce (Inovativní přístupy ve vzdělávání v reakci na měnící se potřeby aktérů na trhu práce)“

V současné době je realizován návazný projekt EDULAM II (Doba řešení: 01. 02. 2020 – 31. 12. 2022 Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115)

Soubor příspěvků odborných garantů projektu a dalších expertních partnerů k prezentaci výstupů projektu EDULAM a témat souvisejících s orientaci zaměstnavatelů a absolventů na trhu práce.

Situace na trhu práce očima zaměstnavatelů | Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

Zkušenosti personalistů s připraveností absolventů pro vstup na trh práce | Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů ČR, z. s.

Markéta Vitoslavská & Veronika Kouřilová, personalistka a akademická pracovnice MVŠO, odborný garant projektu EDULAM & studentka MVŠO

Marie Dohnalová, Centrum profesního vydělávání MVŠO

Irena Kovačičinová, prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti MVŠO, odborný garant projektu EDULAM

Max Vykoukal, Ústav společenských věd a práva MVŠO