STATISTIKA

Permutace

Binomické rozdělení

Testování hypotéz

Bodový a intervalový odhad

Hypergeometrické rozdělení

Poissonovo rozdělení

Vybrané základní pojmy statistiky

Variace

Zpracování dat z výběrových zjišťování

Statistika základní pojmy

Geometrické rozdělení

Spojitá náhodná veličina